SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Big Five

Big five eller femfaktormodellen är grundad i forskning. Flera etablerade modeller som används idag är tyvärr inte vetenskapligt belagda. Man ska dock ha i åtanke att det även finns kritiker till femfaktormodellen. Alla tester av detta slag bör hanteras med försiktighet och snarast utgöra underlag för reflektion eller diskussion.

I korthet bygger femfaktormodellen på empiriska studier, där man observerat hur ett stort antal människor tenderar att bete sig. Mot bakgrund av detta har man fastställt ett antal olika grundskalor som beteenden kan variera på. Dessa utgör de fem faktorerna.

Personlighet mätt enligt femfaktormodellen är relativt stabil över tid. Det är endast vissa faktorer tenderar att ändras över tid. Främst är det neuroticism som tenderar att minska med ökad ålder.

De fem faktorerna är (varierade översättningar förekommer):

  • Extraversion
  • Välvillighet
  • Samvetsgrannhet
  • Neuroticism
  • Öppenhet

Testet är hämtat i sin helhet från Kajonius, P. & Dåderman, A. (2020), Vem är du? Den moderna forskningen om Big Five. Fri Tanke.

Här kan du testa Big five

Vi får eldsjälar att mötas