SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Kvalitetsledning

Företagsinformation

Företagsnamn: SMART Utbildningscentrum HB
Organisationsnummer: 969808-3195
Ansvarig för kvalitetsuppföljning: Eva-Lott Jönsson

1. Ledning

 • Uppföljning och planering av budget, företagsstruktur, framtida behov och förändringar i uppdrag och innehåll sker löpande.
 • Omvärldsbevakning sker löpande genom aktuella nätverk.
 • Ansvarig person för att kvalitetsledningssystem följs utses i samband med uppföljning av denna skrift.

2. Bestämmelser

 • Personalen följer aktuella myndigheters rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd.
 • SMART Utbildningscentrum hanterar personuppgifter enligt GDPR. Fullständig information om detta finns på hemsidan; http://smartutbildning.se/personuppgifter

3. Diskrimineringsgrunder

 • Tydliga överväganden görs ständigt, i förhållande till jämlikhet, tillgänglighet och icke-diskriminering, sexuell läggning, kön, etisk tillhörighet, ålder och könsöverskridande uttryck.

4. Miljöpåverkan

 • Tydliga överväganden görs med hänsyn till miljöpåverkan.

5. Säkerställande av leveranser

 • God framförhållning och tät kontakt med uppdragsgivare inför leverans för att tidigt undanröja eventuella hinder.
 • Flexibilitet och anpassningar av uppdraget jämtemot uppdragsgivaren genom att exempelvis helt eller delvis förlägga uppdrag online.
 • Flera utbildare/konsulter med likvärdig kompetens vid eventuell sjukdom eller annat oförutsett hinder.

6. Skydds- och säkerhetsrutiner vid hälsohot för att minska risker och försvårande leverans

 • Säkerhet upprätthålls i samråd med uppdragsgivare i samband med planering och genomförande av uppdrag. (ex. hälsohot; säkerställande av att det finns handsprit, avstånd mellan deltagare och att eventuell mat kan serveras med minskad risk för smittspridning).
 • Genomgång av utrymningsvägar, uppdaterad kunskap i HLR.

7. Leveransavvikelser

 • Om leverans inte kan ske, erbjuds alternativt datum inom snar tidsperiod i samråd med uppdragsgivaren. I detta fall hanteras uppdraget med hög prioritet.

8. Upprätthållande av personalens kompetens

 • Uppdrag matchas alltid i förhållande till personalens kompetens.
 • Inför varje eventuellt uppdrag säkerställs erforderlig kompetens.
 • Personalen är medlemmar i MINT[i] och håller sig uppdaterad med nya rön inom metoden motiverande samtal, MI.
 • Nätverk upprätthålls med andra utbildare i nationellt och internationellt, där nya rön utifrån forskningsläge, idéer och utveckling utifrån sker.
 • SMART Utbildningscentrum arrangerar årligen en konferens med Motiverande samtal, MI som tema, där samtliga konsulter deltar. I samband med dessa sker ett nationellt och internationellt utbyte.
 • Medlemskap och styrelseuppdrag i PREPSEC[ii] Sweden och PREPSEC International.

9. Utvärdering och uppföljning

 • I samband med beställning av uppdrag förs noggrann och dialog och dokumentation kring vad som efterfrågas för att säkerställa kvalitet.
 • Efter genomfört uppdrag utförs utvärdering från deltagare och utförande konsult, i syfte att kvalitetssäkra att önskat resultat uppnåtts.
 • Utvärderingar ligger till grund för vidare utveckling av arbetet.
 • Uppdatering av innehåll i kurser m.m. följer evidens och beprövad erfarenhet.
 • Innovativa och/eller piloter som helt eller delvis saknar evidens, sker i noga samråd med uppdragsgivare exempelvis för att testa utfall av en specifik del av ett nytt koncept eller upplägg.

[i] MINT är en internationell organisation som arbetar med kvalitetssäkring av metoden Motivational Interviewing. MINT erbjuder konferenser, utbildningar och internationellt utbyte med andra MI-utbildare. Läs mer på MINTs hemsida här.

[ii] PREPSEC är en internationell och nationell organisation som arbetar med kvalitetssäkring av olika behandlingsmetoder inom beteendeproblematik, ex. aggressionsproblematik, konflikthantering och sociala färdigheter. Läs mer på PREPSEC Internationals hemsida här.

Vi får eldsjälar att mötas