Kvalitetsledning

Företagsinformation

Företagsnamn: SMART Utbildningscentrum HB
Organisationsnummer: 969808-3195
Ansvarig för kvalitetsuppföljning: Eva-Lott Jönsson

1. Ledning

 • Uppföljning och planering av budget, företagsstruktur, framtida behov och förändringar i uppdrag och innehåll sker löpande.
 • Omvärldsbevakning sker löpande genom aktuella nätverk.
 • Ansvarig person för att kvalitetsledningssystem följs utses i samband med uppföljning av denna skrift.

2. Bestämmelser

 • Personalen följer aktuella myndigheters rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd.
 • SMART Utbildningscentrum hanterar personuppgifter enligt GDPR. Fullständig information om detta finns på hemsidan; http://smartutbildning.se/personuppgifter

3. Diskrimineringsgrunder

 • Tydliga överväganden görs ständigt, i förhållande till jämlikhet, tillgänglighet och icke-diskriminering, sexuell läggning, kön, etisk tillhörighet, ålder och könsöverskridande uttryck.

4. Miljöpåverkan

 • Tydliga överväganden görs med hänsyn till miljöpåverkan.

5. Säkerställande av leveranser

 • God framförhållning och tät kontakt med uppdragsgivare inför leverans för att tidigt undanröja eventuella hinder.
 • Flexibilitet och anpassningar av uppdraget jämtemot uppdragsgivaren genom att exempelvis helt eller delvis förlägga uppdrag online.
 • Flera utbildare/konsulter med likvärdig kompetens vid eventuell sjukdom eller annat oförutsett hinder.

6. Skydds- och säkerhetsrutiner vid hälsohot för att minska risker och försvårande leverans

 • Säkerhet upprätthålls i samråd med uppdragsgivare i samband med planering och genomförande av uppdrag. (ex. hälsohot; säkerställande av att det finns handsprit, avstånd mellan deltagare och att eventuell mat kan serveras med minskad risk för smittspridning).
 • Genomgång av utrymningsvägar, uppdaterad kunskap i HLR.

7. Leveransavvikelser

 • Om leverans inte kan ske, erbjuds alternativt datum inom snar tidsperiod i samråd med uppdragsgivaren. I detta fall hanteras uppdraget med hög prioritet.

8. Upprätthållande av personalens kompetens

 • Uppdrag matchas alltid i förhållande till personalens kompetens.
 • Inför varje eventuellt uppdrag säkerställs erforderlig kompetens.
 • Personalen är medlemmar i MINT[i] och håller sig uppdaterad med nya rön inom metoden motiverande samtal, MI.
 • Nätverk upprätthålls med andra utbildare i nationellt och internationellt, där nya rön utifrån forskningsläge, idéer och utveckling utifrån sker.
 • SMART Utbildningscentrum arrangerar årligen en konferens med Motiverande samtal, MI som tema, där samtliga konsulter deltar. I samband med dessa sker ett nationellt och internationellt utbyte.
 • Medlemskap och styrelseuppdrag i PREPSEC[ii] Sweden och PREPSEC International.

9. Utvärdering och uppföljning

 • I samband med beställning av uppdrag förs noggrann och dialog och dokumentation kring vad som efterfrågas för att säkerställa kvalitet.
 • Efter genomfört uppdrag utförs utvärdering från deltagare och utförande konsult, i syfte att kvalitetssäkra att önskat resultat uppnåtts.
 • Utvärderingar ligger till grund för vidare utveckling av arbetet.
 • Uppdatering av innehåll i kurser m.m. följer evidens och beprövad erfarenhet.
 • Innovativa och/eller piloter som helt eller delvis saknar evidens, sker i noga samråd med uppdragsgivare exempelvis för att testa utfall av en specifik del av ett nytt koncept eller upplägg.

[i] MINT är en internationell organisation som arbetar med kvalitetssäkring av metoden Motivational Interviewing. MINT erbjuder konferenser, utbildningar och internationellt utbyte med andra MI-utbildare. Läs mer på MINTs hemsida här.

[ii] PREPSEC är en internationell och nationell organisation som arbetar med kvalitetssäkring av olika behandlingsmetoder inom beteendeproblematik, ex. aggressionsproblematik, konflikthantering och sociala färdigheter. Läs mer på PREPSEC Internationals hemsida här.