SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

ÅP

Peter Wirbing

 

Liria Ortiz

Återfallsprevention

När man bestämt sig att göra en förändring är ÅP en passande insats i behandlingsprocessen. Programmet kan användas för sig själv eller i kombination med andra behandlingsmetoder för att öka förmågan att hantera återfall.

 

Evidensbaserad behandling
Återfallsprevention är en evidensbaserad behandlingsmetod som har sin tradition i kognitiv beteende terapi. Metoden fokuserar på omlärande strategier utifrån kartläggning av dysfunktionella tankar och beteende.
Återfallsprevention används idag som behandlingsmetod för problembeteende såsom missbruk av alkohol, beroende av narkotika, läkemedel, tobak och spel.
Det handlar om att erbjuda ett antal verktyg som man kan använda för att hantera sitt problembeteende.

 

Hantera problembeteendet!
I Återfallsprevention ser man missbruk och beroende som problembeteende, som man kan lära sig att hantera genom att beteendet upphör helt eller reduceras.

 

Mål med behandlingen
– Öka förmågan att känna igen sina risksituationer för återfall
– Att bli mer medveten om konsekvenserna av problembeteendet
– Att bli bättre på att endera undvika risksituationerna för återfall eller hantera dem
– Att hitta alternativ till problembeteendet

 

Läs här om forskningsprojekt om ÅP för problematiskt dataspelande!

Läs mer om ÅP-utbildning här!

Vi får eldsjälar att mötas