SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

ART

goldstein
Arnold. P. Goldstein

Aggression Replacement Training multimudal behandling

På 80-talet forskade professor Arnold P. Goldstein om ungdomsvåld i USA. Han arbetade mycket med gäng och upptäckte att det fanns sociala och moraliska brister hos ungdomarna. Framförallt präglades deras vardag av våld och aggressivitet.
Hans forskning visade att ungdomar, som ofta hamnar i våldssituationer, har svårt för att hitta alternativ till att lösa konflikter och förlitar sig då till att använda våld.

Professorn gav ungdomarna ART!
Goldstein undervisade ungdomarna i Sociala färdigheter för att de skulle bli bättre på att veta vad de ska säga och göra i svåra situationer.
Han tränade dem i Ilskekontroll för att de skulle kunna hantera sin ilska.
Sist men inte minst tränade han Moral för att de skulle tänka annorlunda och faktiskt använda de kunskaper de fått.

Än idag visar forskning att behandlingsprogram som innehåller dessa delar ger goda effekter, framförallt om de tränas tillsammans. Då blir resultatet bättre än om delarna tränas var för sig – multimodal behandling!

Moral (tanke)
Om man blir bättre på att förstå hur andra resonerar och samtidigt ifrågasätter sina egna tankar om saker kan man också välja ett mer socialt accepterat beteende.

Ilskekontroll (känsla)
För att bli bättre på att hantera känslor kan man träna upp kännedom om hur kroppen fungerar vid en emotionell reaktion och förändra sitt beteende.

Sociala färdigheter (handling)
Genom träning kan man bli bättre på att läsa av en situation och välja ett socialt alternativ istället för våld.

Läs mer om ART-utbildning här!

Vi får eldsjälar att mötas