SMART Utbildningscentrum

Vi får eldsjälar att mötas

Personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den ersatte personuppgiftslagen (PUL). SMART Utbildningscentrum ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Här kan du läsa mer om hur SMART Utbildningscentrum behandlar personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

SMART Utbildningscentrum (org.nr 969708-3195) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

De lagliga grunderna för behandling av personuppgifter

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att SMART Utbildningscentrum:s behandling ska vara laglig krävs att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, för att fullgöra rättsliga förpliktelser, nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person eller för att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Personuppgifter kan också behandlas om det finns samtycke.

Insamling och behandling av personuppgifter

SMART Utbildningscentrum samlar endast in och behandlar personuppgifter som är relevanta för de angivna ändamålen med de register som förs.

Personuppgifter vid registrering av användarkonto

Personuppgifter (namn, e-post, personlig information och bilder) som lämnas i samband med användarregistrering sparas så länge användaren är registrerad. Användaren kan när som helst ändra eller radera uppgifterna. Du samtycker till personuppgiftsbehandlingen och kan närsomhelst dölja din användarprofil eller avsluta ditt konto. I samband med att kontot avslutas, raderas alla uppgifter.

Personuppgifter vid beställning av informationsmaterial, nyhetsbrev, prenumerationer, anmälningar till utbildningar och konferenser

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med en prenumeration eller beställning av informationsmaterial sparas bara så länge som du är prenumerant eller så länge det krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen. Du samtycker till personuppgiftsbehandlingen och kan närsomhelst avsluta din prenumeration.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, konferenser, prenumerationer och andra evenemang sparas bara så länge som det krävs för administrationen av utbildningen eller konferensen, om inte deltagarna informerats och samtyckt till något annat.

I vissa fall använder SMART Utbildningscentrum sig av så kallade personuppgiftsbiträden.

Lämnas personuppgifter ut till andra mottagare?

SMART Utbildningscentrum kan om det bedöms nödvändigt, lämna personuppgifter till Arbetsgivarverket, Skatteverket, Statens pensionsverk och/eller Statistiska centralbyrån. Personuppgifter kan också lämnas till våra avtalspartners och it-leverantörer.

I SMART Utbildningscentrum:s verksamhet används ett it-tjänster och it-system. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara SMART Utbildningscentrum:s personal som har tillgång till personuppgifterna i dem. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är installerade hos leverantören eller är molnlösningar och då överförs personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på SMART Utbildningscentrum:s uppdrag och enligt våra instruktioner.

Säkerhetsåtgärder

SMART Utbildningscentrum vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all information som SMART Utbildningscentrum behandlar skyddas från obehörig åtkomst, förändring och förstörelse.

All utveckling av våra system, tjänster och verksamhet i övrigt sker med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av dataskyddslagstiftningen.

Rätt att få information

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som SMART Utbildningscentrum registrerar och behandlar i sina register om dig. Kontakta oss skriftligen (brev eller e-post) samt ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med SMART Utbildningscentrum). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress.

Adressen till SMART Utbildningscentrum är:

SMART Utbildningscentrum
Rådmansvägen 18
291 65 Kristianstad

Kontaktformulär finns här.

Rätt att begära rättelse

Du har även rätt att begära rättelse, till exempel rätta felaktiga uppgifter om dig eller komplettera ofullständiga uppgifter.

Rätt att dra tillbaka ett samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke har du när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du är missnöjd med hur SMART Utbildningscentrum behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen med dina klagomål.

Vi får eldsjälar att mötas