Kategoriarkiv: Litteraturtips

Perspektiv som gör skillnad

Om man en gång arbetat lösningsfokuserat (S. de Shazer/I. K. Berg) är boken Perspektiv som gör skillnad: meningsskapande samtal i praktiken av Johan. Bysell och Michael Hjärt, en updatering av arbetssättet, utan att ge avkall på grunderna.

I boken finns även ett spännande lånat synsätt/perspektiv från (data)spelvärlden som kan vara användbart, inte minst då vi möter personer med olika funktionsvariationer.

Sist men inte minst lyfter författarna upp värdet av feedback, såväl från klienter som behandlare emellan, detta för att kunna utvecklas i våra samtal.

Strengths-Based Approaches to Crime and Substance Use

Vad sägs om en bok om missbruk och kriminalitet? Två områden som kan kopplas samman och påverkar varandra.

När det gäller ”reduktion och tillfrisknande” (desistance and recovery) kan behandling med styrkebaserade metoder/teorier ge en synergieffekt.

Exempel på innehåll att arbeta med i en styrkebaserad metod;

Prosociala relationer, inge hopp, utveckla en ny identitet, meningsfullhet länkad till meningsfulla aktiviteter och delaktighet/självbestämmande/stärka egna resurser.

Addiction and Change

Förändringshjulet (stages of charge) den transteoretiska modellen, TTM har tonats ner en del inom MI. Att modellen även kan användas för att belysa vägen in i missbruket/ beroendet var intressant, vanligare att tänka utifrån vägen ut .

Något visst att läsa ursprungsförfattare och deras egen text!

Addiction and Change: How Addiction Develop and Addicted People Recover av Carlo C. DiClemente.